Noteikumi

Lietošanas noteikumi.

Preču nomas līgums interneta veikalā www.rentandplay.lv un informācija par lietotāju datu drošību.

Noteikumi attiecas uz visiem nomas darījumiem, kas veikti rentandplay.lv interneta veikalā. Veicot pasūtījumu, preču Pircējs apliecina to, ka pilnībā piekrīt Pārdevēja pirkšanas līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot, turpmāk ši līguma tekstā Nomnieks, no vienas puses, un SIA „Rent and play ” reģ. Nr. 40203215534, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 90- 6 , Rīga, LV-1009, tās valdes locekles Agneses Krakopes personā, kura darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk šī līguma tekstā Iznomātājs, no otras puses,abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses, noslēdz savā starpā Līgumu izsakot to šādā redakcijā:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1 Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem lietošanā par maksu  turpmāk šī līguma tekstā Prece.

1.2 Īpašuma tiesības paliek Iznomātājam, un Nomnieks neiegūst īpašuma tiesības uz Preci.

1.3 Preces tirgus vērtība  tiek norādīta pie preces apraksta..

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1 Nomas maksa par Preces izmantošanu no Līguma spēkā stāšanas brīža tiek noteikta:

               EUR 15( piecpadsmit) vai EUR 25  (divdesmitpieci )  uz divām nedēļām,  kā arī drošības nauda tiek noteikta EUR 15 ( piecpadsmit)  vai EUR 25  (divdesmitpieci ) uz nomas laiku.

              Lielo klucu komplektu nomu uz pasākumu tiek norādīta attiecīgi pie nomas preces EUR 40 vai EUR 50 bez piegādes izmaksām

2.2 Nomnieks uzņemas saistības maksāt Iznomātājam nomas maksu par Preces lietošanu , saskaņā ar saņemto rēķinu. Rēķinu par līguma 2.1. punktā noteikto nomas maksu un drošības naudu Iznomātājs iesniedz Nomniekam  pirms preces piegādes un maksa ir jāveic uz Iznomātāja bankas kontu.

2.3 Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiks uzskatīti par samaksātiem dienā, kad tie tiks saņemti Iznomātāja norādītajā norēķinu kontā.

2.4 Nomas maksā nav iekļautas Preces piegādes izmaksas, kā arī visi papildu Preces tehniskās pārbaudes un remontdarbi, kas radušies Nomnieka nepareizas Preces lietošanas dēļ.

2.5 Nomnieks var pagarināt nomas laiku, informējot un vienojoties ar  Iznomātāju par papildus izmaksām, divas dienas pirms nomas termiņa beigām.

3. NOMNIEKA TIESĪBAS

3.1 Nomnieks ir tiesīgs:

3.1.1.Līguma darbības laikā netraucēti lietot Preci

3.1.2 Līguma darbības laikā vai pēc Līguma termiņa beigām, atsevišķi vienojoties ar Iznomātāju, nopirkt Preci. Par Preces cenu un norēķinu kārtību Puses vienojas atsevišķi, parakstot savstarpēji noslēgtu vienošanos vai līgumu.

3.2 Nomnieks nav tiesīgs tālāk iznomāt Preci un nodot lietošanas tiesības trešajām personām.

3.3 Nomnieks nav tiesīgs ieķīlāt nomas preci vai kā citādi tās izmantot darījumos ar trešajām personām.

4 NOMNIEKA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

4.1 Nomniekam ir pienākums:

4.1.1 lietot Preci šim nolūkam paredzētā un racionālā veidā un saskaņā ar Preces ekspluatācijas noteikumiem un šī Līguma noteikumiem;

4.1.2 savlaicīgi apmaksāt nomas maksu, apmaksāt papildus rēķinus, ja tādi tiek izrakstīti šī līguma darbības laikā

4.1.3 veikt visas nepieciešamās darbības, lai novērstu Preces nozagšanas, pazaudēšanas, sabojāšanas vai iznīcināšanas iespēju. Ja Nomnieks nav izpildījis šo pienākumu, Nomnieks atlīdzina Iznomātājam šī Līguma 1.3. punktā minēto Preces tirgus vērtību, kā arī citus tiešos materiālos zaudējumus, kas cēlušies Preces nozagšanas, pazaudēšanas, sabojāšanas vai iznīcināšanas dēļ;

4.1.4  nekavējoties informēt Iznomātāju, ja Nomnieka lietošanā nodotā Prece tiek nozagta, pazaudēta, sabojāta vai iznīcināta;

4.1.5  informēt Iznomātāju par Preces nodošanu atpakaļ ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms Preces nodošanas dienas;

 4.1.6 pēc Līguma termiņa izbeigšanās nodot Iznomātājam Preci atpakaļ tādā stāvoklī, kādā tā tikusi saņemta, neskaitot izmaiņas, kuras radušās dabiskajā Preces nolietošanas procesā;

4.1.7  Nomniekam ir jāapmaksā visi izdevumi, kas saistīti ar defektu un bojājumu novēršanu, kas tiks konstatēti un atklāti nododot Preci Iznomātājam. 

     4.1.8 Nomnieks nenes atbildību par notikumiem, kuri nav atkarīgi no viņa gribas vai rīcības. Nomnieks nenes atbildību par zaudējumiem, kuri cēlušies nepārvaramas varas  notikumu rezultātā.

5. IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS

5.1. Iznomātājs ir tiesīgs:

5.1.1 mainīt šī Līguma nosacījumus un termiņus, brīdinot Nomnieku 1 (vienu) mēnesi iepriekš;

5.1.2  saņemt nomas maksu un citas ar šī līgumu saistītas apmaksas;

5.1.3  pieprasīt Līguma pārtraukšanu un Preces nodošanu atpakaļ, ja Prece netiek lietota šim nolūkam paredzētā un racionālā veidā un saskaņā ar Preces ekspluatācijas noteikumiem un šī Līguma noteikumiem;

6. IZNOMĀTĀJA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

6.1 Iznomātājam ir pienākums:

6.1.1 nodot Nomniekam Preci labā, pārbaudītā tehniskā stāvoklī atbilstoši ražotāja noteiktajiem kvalitātes standartiem;

6.1.2 nodrošināt Preces lietošanas instrukciju;

      6.1.3 Iznomātājs nenes atbildību par sekām, kas radušās, Nomniekam neatbilstoši lietojot preci;

      6.1.4 Iznomātājs nenes atbildību par notikumiem, kuri nav atkarīgi no viņa gribas vai rīcības. Iznomātājs nenes atbildību par zaudējumiem, kuri cēlušies nepārvaramas varas notikumu rezultātā.

7.LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA

7.1. Šis līgums stājās spēkā , kad nomnieks veic izstādītā rēķina apmaksu uz iznomātāja kontu  un ir spēkā līdz Prece Nomniekam vairs nebūs nepieciešama, un tā tiks nodota Iznomātājam atbilstoši šī līguma nosacījumiem un līdz brīdim, kad Puses ir pilnībā izpildījušas līgumsaistības.

7.2 Līgumu var izbeigt pēc Iznomātāja iniciatīvas un bez Nomnieka piekrišanas, ja:

7.2.1 netiek maksāta nomas maksa un Nomnieks nav šo maksājumu nokārtojis 2 (divu) dienu laikā pēc Iznomātāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

7.2.2 Prece tiek nodota lietošanā trešajām personām, vai nomas prece tiek ieķīlāta vai kā citādi izmantotas darījumos ar trešajām personām

8. Līguma darbības izbeigšana:

8.1 Iznomātājs rakstiski brīdina Nomnieku 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Iznomātājs izbeidz Līgumu, pamatojoties uz Līguma 7.2.2.punktu;

atbilstoši 7.2.1 punktam izbeidzas līdz ar 2.2.punktā noteiktā termiņa iestāšanos;

8.1.2 saskaņā ar Līguma 4.1.4.punktu un 5.1.3.punktu, Preces bojāejas vai bojājumu gadījumā vai, ja Preces ekspluatācija atbilstoši tās nozīmei nav iespējama

      8.2 Nomnieks Iznomātājam Preci- klucus pasākumiem nodod ar Preces nodošanas-pieņemšanas aktu (šī līguma 3. pielikums

    8.3 Ja Nomnieks Preci nenodod Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā, Nomnieks maksā līgumsodu 10% (desmit) procentu apmērā no Līguma 1.3. punktā noteiktās tirgus vērtības.

9 CITI NOTEIKUMI

9.1 Nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī, Nomnieks apliecina, ka Preci saņēmis darba kārtībā un pretenziju par Preci, tās tehnisko stāvokli, komplektāciju, Nomniekam nav. Pretenzijas par Preci, tās tehnisko stāvokli, komplektāciju var tikt izteiktas tikai Preces nodošanas-pieņemšanas laikā. Pēc Preces pieņemšanas pretenzijas netiks izskatītas.

9.1.1 Pusēm ir jāizpilda visas no šī Līguma izrietošās saistības arī pēc Līguma pārtraukšanas.

9.1.2 Savstarpējās Pušu attiecības, kas netiek paredzētas Līgumā, ir regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.1.3 Strīdi starp Pusēm, kuri radušies sakarā ar šī Līguma pildīšanu, ir atrisināmi savstarpēju sarunu ceļā. Ja Puses 14 (četrpadsmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

9.1.4 Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēts Līguma noteikumu tulkošanā.

 

Lietotāju datu drošība

DIRcms ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.


DIRcms veikala apmeklēšanas un izmantošanas laikā DIRcms var saņemt informāciju, kas satur personas datus:


1.1 iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);

1.2 netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu DIRcms izmantošanu).

Pircēju personas datus DIRcms apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, DIRcms izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

Iegādājoties Interneta veikalā DIRcms piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs piekrīt un atļauj DIRcms reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt.


Pircēja personas datus, ka arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:


4.1 datu apstrāde, izriet no DIRcms Pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);


4.2 dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;


4.3 dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu (epasta un/ vai SMS) sūtīšanai;


4.4 dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem).

4.5 dati ir nepieciešami lai izskatītu Pircēja iesniegumu preču iegādei uz nomaksu.

DIRcms nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina Xnet.lv interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt DIRcms;


Pircējam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju: 


6.1 kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);


6.2 kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;

6.3 informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.